Get Adobe Flash player

Opolska Wojewódzka Komenda OHP utworzyła na terenie województwa opolskiego nowe jednostki, które powstały w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

MŁODZIEŻOWE CENTRA KARIERY:

 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie

ul. Plac Wolności 12a

 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Brzegu

ul. Kardynała Wyszyńskiego 23/16

 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku

ul. Klasztorna 4

PUNKTY POŚREDNICTWA PRACY:

 • Punkt Pośrednictwa Pracy w Zawadzkiem

ul. Dębowa 13

 • Punkt Pośrednictwa Pracy w Prudniku

ul. Klasztorna 4


W ramach wsparcia dla młodzieży oferujemy:

 • aktywizujące warsztaty grupowego poradnictwa zawodowego,
 • spotkania informacyjne,
 • objęcie pomocą w ramach Indywidualnego Planu Działania,
 • wsparcie przy poszukiwaniu pracy/stażu/praktyki/wolontariatu,
 • doradztwo w zakresie poznawania własnych predyspozycji zawodowych i wyboru ścieżki kariery, tworzenia listu motywacyjnego i CV, przygotowania się rozmowy kwalifikacyjnej, prawa pracy i wszystkiego, co dotyczy wkraczania na i poruszania się po rynku pracy.

ZAPRASZAMY do skorzystania z naszych usług w szczególności

 • OSOBY BEZROBOTNE DO 25. ROKU ŻYCIA
 • OSOBY NIEAKTYWNE ZAWODOWO - UCZNIÓW, ABSOLWENTÓW.

Opolska Wojewódzka Komenda OHP utworzyła na terenie województwa opolskiego nowe jednostki, które powstały w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy od 1 maja  2009 r. do 31 grudnia 2013 r. jest  realizatorem projektu pn. „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest  zwiększenie dostępu młodzieży do usług z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy i  szkoleń. Szczególnym wsparciem zostanie objęta młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji ze względu na zamieszkanie w małych miejscowościach i wsiach.

Projekt zakłada utworzenie na terenie kraju:
•    150 Młodzieżowych Centrów Kariery
•    150 Punktów Pośrednictwa Pracy
•    65 Ośrodków Szkolenia Zawodowego

W skali kraju działaniami projektu zostanie objętych 25 tys. młodzieży w wieku 15-25 lat, w tym 600 bezrobotnych  i 2440 nieaktywnych zawodowo.

Beneficjenci projektu:

Usługami MCK, PPP, OSZ objęte będą osoby, które spełniają następujące kryteria:
•    wiek: 15-25 lat,
•    zamieszkałe na terytorium Polski,
•    wyrażające chęć skorzystania z usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy,
•    zgłaszające się indywidualnie lub zgłoszone prze inne podmioty np. szkoły, Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej itp.

Ostatecznymi beneficjentami  projektu będą:
•    osoby bezrobotne lub poszukujące pracy o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacjach, wymagające wsparcia na rynku pracy,
•    osoby nieaktywne zawodowo,
•    uczniowie, absolwenci przygotowujący się do wejścia na rynek pracy,
•    osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zaniedbane wychowawczo o zmniejszonych szansach życiowych, pochodzące ze środowisk niedostosowanych społecznie.

Rekrutacja klientów do usług prowadzonych przez nowopowstałe jednostki będzie prowadzona w sposób analogiczny jak do jednostek aktualnie istniejących, skutecznie przez cały czas istnienia projektu, z poszanowaniem zasady dobrowolności i bezpłatności:
•    skierowania z jednostek OHP,
•    skierowania z innych instytucji (szkoły, UP, NGO, OPS. itp.),
•    na zasadzie wolnego naboru.

Beneficjentami tego przedsięwzięcia będą również osoby zatrudnione w ramach projektu – 365 osób będzie odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych.

Jednostki MCK, PPP i OSZ powstaną w wyniku podpisanych porozumień z samorządami, które w odpowiedzi na bieżące potrzeby społeczne udostępnią lokale na prowadzenie usług przez Ochotnicze Hufce Pracy.


Na terenie województwa opolskiego powstały już 3 nowe jednostki

•   Młodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie, Pl. Wolności 12a
•   Młodzieżowe Centrum Kariery w Brzegu, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23
•   Punkt Pośrednictwa Pracy w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
wszystkich chętnych do odwiedzenia i skorzystania z naszych usług

Bądź na bieżąco !

Chcesz być informowany o aktualnych ofertach pracy?

Chcesz brać udział w szkoleniach?

Zostaw kontakt poinformujemy Cię!

Regulamin